Skip to content

B2B

Salgs- og leverings-betingelser

Gyldighed

Disse almindelige salgs-og leveringsbetingelser er gældende for alle tilbud og leverancer fra Schmidt Deluxe ApS CVR: 36890487, herefter kaldet leverandøren, medmindre anden skriftlig aftale herom foreligger parterne imellem. Betingelserne udgør sammen med leverandørens tilbud og ordrebekræftelser det samlede aftalegrundlag om leverandørens salg og levering af produkter og tilknyttede ydelser til kunden (”Aftalegrundlaget”). Kundens indkøbsbetingelser trykt på ordrer eller på anden måde meddelt til leverandøren udgør ikke en del af aftalegrundlaget.

 

Tilbud, accept og ordremodtagelse

Alle tilbud fra leverandøren skal accepteres skriftligt. Kunden skal ved uoverensstemmelse imellem ordrebekræftelse og tilbud gøre leverandøren opmærksom herpå. Enhver ordre modtages med forbehold for at leverandøren kan annullere ordren, hvis leverandøren har svigt fra underleverandører, design er udgået /udsolgt samt force majeure. Leverandøren kan afvise en ordre, hvis der ikke kan opnås en tilfredsstillende kreditoplysning på kunden.

 

Levering og fakturering

Levering er ex works (EXW). Levering sker til den tid, der fremgår af leverandørens ordrebekræftelse. Alle produkter leveres som udgangspunkt udelukkende med forsendelsesindpakning, uanset styktal. Leverandøren har ret til at levere før den aftalte leveringstid, medmindre parterne har aftalt andet. Hvis kunden betaler transporten, bærer kunden risiko for skade under transport. Dellevering kan forekomme og accepteres af køber ved fuld levering inden for 1-5 hverdage.

 

Fakturering og betaling

Alle priser er eksklusive moms. Betaling skal ske senest 7 dage efter modtagelse af faktura, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. Faktura udstedes for hele ordren, selvom der sker delleverancer. Hvis kunden undlader at betale en faktura rettidigt af årsager, som leverandøren er uden ansvar for, har leverandøren ret til rente af det forfaldne beløb på 2 % pr. måned fra forfaldstid og til betaling sker. Leverandøren er berettiget til at opkræve et rykkergebyr på kr. 150,-

 

Forsinket levering

Leverandøren er uden ansvar for forsinkelser, der skyldes force majeure eller andre leveringshindrende omstændigheder, der ikke rimeligvis kunne forudses. I tilfælde af forsinkelse, der skyldes andre forhold end de førnævnte, hæfter leverandøren ikke for indirekte skade og tab, følgeskader, driftstab, tidstab, avancetab og lignede indirekte tab.

 

Ophævelse

Hvis leverandøren er forsinket med levering mere end 14 dage efter den aftalte leveringstid af årsager, som kunden er uden ansvar for, og levering ikke sker inden yderligere 8 dage, kan kunden ophæve den eller de ordrer, der er berørt af forsinkelsen. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af forsinket levering.

 

Ejendomsforbehold

Ejendomsretten til det solgte forbliver leverandørens, indtil hele fordringen er betalt.

 

Rettigheder til design mv.

Alle rettigheder til design, varemærke, forretningskendetegn, form, mønstre, farvevalg og farvekombination m.v., der knytter sig til leverancen, forbliver hos leverandøren. Enhver efterligning eller kopiering af produkter fra leverandøren er i strid med dansk lovgivning om beskyttelse af design m.m.

 

Fejl og mangler

Eventuelle fejl og mangler reklameres skriftligt overfor leverandøren med angivelse af, hvori manglen måtte bestå. I overensstemmelse med Købeloven ophører leverandørens ansvar for mangelfulde produkter under alle omstændigheder 2 år fra produktets overgivelse til kunden. Returnering af produktet eller en enhed kan kun ske mod forudgående aftale med leverandøren. Kunden betaler fragt og har risikoen ved returnering. Kunden skal give leverandøren de oplysninger om en meddelt fejl eller mangel, som leverandøren beder om. Leverandøren er uden ansvar for direkte eller indirekte skader og tab, følgeskader, tidstab, driftstab og avancetab eller lignende, der beror på mangler ved de leverede produkter.

 

Produktansvar

Leverandøren er ansvarlig efter lov om produktansvar i den udstrækning, hvor loven ufravigeligt pålægger leverandøren ansvar for produktskader forvoldt af leverancer fra leverandøren. Leverandøren er i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, tidstab, avancetab og lignende indirekte tab. Leverandørens ansvar for produktskader er i alle tilfælde begrænset til maksimum DKK 10. mio.

 

Værneting

Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens eksistens eller gyldighed, skal afgøres ved retten i Esbjerg efter dansk ret. Ved aftaler med parter hjemmehørende i udlandet kommer lov nr. 733 af 7. december 1988 om Den internationale Købelov til anvendelse med de ændringer, der følger af nærværende almindelige salgs-og leveringsbetingelser.

 

Fortrolighed

Aftalte priser og gældende vilkår for en samarbejdsaftale er fortrolig, og parterne må ikke videregive oplysninger om indhold af aftalen eller generelle betingelser for samarbejdet til tredjepart, uden den anden parts forudgående samtykke. Bestemmelsen skal overholdes og oplysninger vil fortsat være fortrolige efter samarbejdets ophør.

 

Kontakt- og firmaoplysninger

Schmidt Deluxe ApS
Industrivej 84
DK – 6840 Oksbøl
Telefon: 70 22 60 30
Mail: mail@schmidtdeluxe.com
CVR: 36890487